Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Α. Εισαγωγή

1. Η εταιρεία ecare δημιούργησε και διαχειρίζεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο «www. myecare.gr» (εφεξής «myecare.gr») , με σκοπό την παροχή στο κοινό υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου καθώς και πρόσθετων λειτουργιών κλεισίματος ραντεβού με επαγγελματίες επιλογής τους.

Ορισμοί

Για την κατανόηση των παρόντων γενικών όρων χρήσης του myecare.gr ακολουθούν οι εξής ορισμοί:

α. «Επισκέπτης»: κάθε μη εγγεγραμμένος χρήστης του myecare.gr

β. «Εγγεγραμμένος Χρήστης»: κάθε επισκέπτης που ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής με σκοπό την χρήση της λειτουργίας κλεισίματος ραντεβού με επαγγελματίες της επιλογής του.

γ. «Επαγγελματίας»: κάθε επαγγελματίας που αποσκοπεί στην παροχή των υπηρεσιών της επιχείρησης του μέσω της λειτουργίας κλεισίματος ραντεβού που παρέχεται μέσω του myecare.gr ή απλώς την προβολή της επιχείρησής του και προς τούτο ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής του. Όπου στο εξής γίνεται αναφορά στον όρο Εγγεγραμμένος Χρήστης, επισημαίνεται ότι οι ανάλογες ρυθμίσεις αφορούν και τον Επαγγελματία, ενώ όπου απαιτείται γίνεται ειδική αναφορά στον ορισμό του Επαγγελματία.

2. Η χρήση του myecare.gr διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους (εφεξής «Όροι»), τους οποίους οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες και οι Επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά, καθώς η χρήση τους συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

3. Τυχόν ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του myecare.gr που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από ανήλικους.

4. Η ecare δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους Όρους, ενημερώνοντας το κείμενο αυτό με μόνη την έγγραφη ενσωμάτωση της τροποποίησης στο παρόν, χωρίς την ανάγκη τυχόν προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης.

5 Εφόσον η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του myecare.gr ρυθμίζεται από ξεχωριστούς όρους χρήσης, οι τελευταίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους Όρους, αλλά υπερισχύουν έναντι αυτών, όπου ρυθμίζουν το ίδιο ζήτημα με διαφορετικό τρόπο.

Β. Περιεχόμενο -Ευθύνη

  1. Οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες και οι Επισκέπτες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι το περιεχόμενο των Όρων για τις υπηρεσίες του myecare.gr έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και ανανεώνεται και τροποποιείται συνεχώς. H ecare λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία, οι πληροφορίες και το οπτικοακουστικό υλικό που αποτελούν το περιεχόμενο του myecare.gr να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. H ecare δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και δεν ευθύνεται έναντι του Εγγεγραμμένου Χρήστη ή/και του Επισκέπτη ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο, ανακριβή ή ανεπίκαιρο χαρακτήρα τους. 
  2. Το myecare.gr gr παρέχει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που διατίθενται “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ecare δεν δεσμεύεται, ούτε παρέχει εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Εγγεγραμμένου Χρήστη, του Επισκέπτη ή τρίτου από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του myecare.gr ή/και αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών ή/και από τυχόν παράνομες πράξεις και παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.  Ως εκ τούτου οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες και οι Επισκέπτες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το αναρτημένο περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του myecare.gr
  3. To myecare.gr ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η ecare δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, τις πληροφορίες που διατίθενται, την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητά τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες και Επισκέπτες έχουν πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική τους ευθύνη, υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση τους, ως και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης αυτών. H ecare διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση του, από το myecare.gr συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων.
  4. Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. H ecare δε φέρει καμιά ευθύνη έναντι των Εγγεγραμμένων Χρηστών ή/και των Επισκεπτών, καθώς και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς αλλοδαπού, ενωσιακού και ελληνικού δικαίου ,σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η myecare.gr δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ως εκ τούτου δε δύναται να του καταλογισθεί οιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.
  5. Η ecare καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την καλή λειτουργία του myecare.gr, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Κατά συνέπεια, οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες και οι Επισκέπτες αποδέχονται ότι η ecare δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των Εγγεγραμμένων Χρηστών ή/και των Επισκεπτών , άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του myecare.gr, ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, η ecare δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη), προερχομένη από την αδυναμία πρόσβασης σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους και την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση, η ecare διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του myecare.gr για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
  6. Αν και η ecare καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του myecare.gr από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free) ή κακόβουλες επιθέσεις τρίτων. Συνεπώς κάθε Εγγεγραμμένος Χρήστης και Επισκέπτης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του myecare.gr ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον τερματικό εξοπλισμό του.

Γ. Cookies

H myecare.gr μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των Εγγεγραμμένων Χρηστών και των Επισκεπτών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως τα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον τερματικό εξοπλισμό κάθε Χρήστη/Επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον εξοπλισμό αυτό ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση της συσκευής με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης των Εγγεγραμμένων Χρηστών και των Επισκεπτών όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και ιστοσελίδων της myecare.gr, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο Εγγεγραμμένος Χρήστης ή/και ο Επισκέπτης, το είδος της συσκευής, το λειτουργικό της σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης ή/και ο Επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser), κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Επισημαίνεται ότι εφόσον έχει απενεργοποιήσει την αποδοχή cookies , ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες ή λειτουργίες που παρέχονται. Είναι επίσης χρήσιμο να εγκαταστήσει κάποιο από τα πρόσθετα (add-ons ή plug-ins) διαχείρισης cookies, που είναι διαθέσιμα για τον φυλλομετρητή του, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στο πότε αυτά εγκαθίστανται.

Δ. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Επισκεπτών, Εγγεγραμμένων Χρηστών και Επαγγελματιών, ισχύουν όσα αναγράφονται στην «Ενημέρωση αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέσω της υπηρεσίας myecare.gr  (Data Privacy Notice)»

Ε. Ενημέρωση και επικοινωνία για πληροφορίες και τυχόν παράπονα

Η ενημέρωση των Εγγεγραμμένων Χρηστών και Επισκεπτών από την myecare.gr θα γίνεται μέσω ανακοινώσεων που η myecare.gr θα τοποθετεί στον παρόντα διαδικτυακό του τόπο. Η επικοινωνία μεταξύ myecare.gr και των Εγγεγραμμένων Χρηστών και Επισκεπτών για πληροφορίες και τυχόν παράπονα θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ myecare.gr. Οι παραπάνω με το παρόν συμφωνούν ότι κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των μερών θα θεωρείται ότι καλύπτει πλήρως τις εκ του νόμου προϋποθέσεις του έγγραφου τύπου.

Επιπλέον, για κάθε τυχόν πρόβλημα που προκύπτει κατά τη λειτουργία του κλεισίματος ραντεβού ή άλλο ζήτημα, οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες μπορούν να απευθύνονται και στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών:

Ζ. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με την παροχή του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντα διαδικτυακού τόπου , που τυχόν προκύψει είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας. Η επίσκεψη και χρήση του myecare.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων.